Integritetspolicy

I Would AB är personuppgiftsansvarig för hantering av personuppgifter och ansvarar för att detta sker enligt dataskyddsförordningen. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Kontaktuppgifter:

I Would AB
Org.nr: 559281-2514
Adress: Eddavägen 12, 261 62 Glumslöv
Telefonnummer: +46 (0)72-744 54 54
E-post: info@iwould.se

I Would AB – i fortsättningen I Would eller vi – respekterar din personliga integritet och din rätt att ha kontroll över hur dina personuppgifter används. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver även dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Personuppgifter och hantering av personuppgifter

Personuppgifter är alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk identifierbar levande person. Det gäller exempelvis personnummer, namn och adress, men också fotografier och e-postadresser.
Hantering av personuppgifter är till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, radering och överföring av dessa. Det är all behandling av uppgifterna i it-systemen, oavsett om mobil enhet eller dator används. I vissa fall omfattas även manuella register.

Vilka personuppgifter vi hanterar

I Would hanterar följande personuppgifter:
namn, personnummer, kontaktuppgifter, adress, betalningsinformation och historik avseende kunder
namn och kontaktuppgifter till pågående affärskontakter
namn och kontaktuppgifter till tidigare affärskontakter
I Would behandlar inga känsliga personuppgifter.’

Hur vi samlar in personuppgifter

I första hand samlar I Would in personuppgifter som du direkt eller indirekt lämnar till oss. Det kan vara genom kundorder, e-post, personligt möte, eller via kontaktformuläret på vår webbplats. I Would samlar i vissa fall in uppgifter från allmänt tillgängliga källor och från tredje part i form av kontaktlistor eller uppgifter från kreditupplysningsföretag.
Om I Would samlar in uppgifter om dig från annan part underrättar vi dig om hanteringen senast inom en månad från det att uppgifterna samlades in.

Ändamål med hantering av personuppgifter

I Would samlar in och hanterar personuppgifter för att ta kontakt, ingå och upprätthålla avtal, eller ge efterfrågad information. Hantering av personuppgifter är nödvändig för att I Would ska kunna ge kostnadsförslag och fullgöra åtaganden enligt avtal.
I Would behandlar personuppgifter i samband med förberedelser för avtal samt för administration och verkställande av ingångna avtal. Detta gäller för såväl potentiella, nuvarande och tidigare kunder, som leverantörer och samarbetspartners.
Privatkunders personuppgifter hanteras för att uppfylla I Woulds skyldigheter enligt avtalet med privatkunden, såsom behandling av betalning, leverans och reklamations- och garantiärenden.
Personuppgifter om affärskontakter registreras för att upprätthålla en kontakt. Hanteringen sker med anledning av I Woulds legitima intresse av att upprätthålla affärsrelationer och för att kommunicera med de registrerade. Personuppgifterna kommer endast att hanteras för det avsedda ändamålet och endast så länge som den registrerade är en affärskontakt till I Would.

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

I Would sparar inte personuppgifter längre än nödvändigt eller längre än vad som är tillåtet enligt dataskyddsförordningen. Vi gallrar löpande ut personuppgifter när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Viss information kan vi spara en längre tid eftersom andra lagar kräver det, till exempel bokföringslagen. Samma personuppgift kan lagras på flera ställen för olika ändamål. Det innebär att en uppgift som vi har gallrat ur ett system, för att den inte längre var nödvändig, kan finnas kvar i ett annat system där den lagras med stöd av en annan rättslig grund, eller för ett annat ändamål där personuppgiften fortfarande behövs.

Till vem vi lämnar ut dina personuppgifter

I Would kan komma att dela personuppgifter med andra självständigt personuppgiftsansvariga för att uppfylla avtalade åtaganden. Dessa parter, exempelvis entreprenörer, underleverantörer och återförsäljare, får dock inte använda dina uppgifter för något annat ändamål än för att tillhandahålla tjänsten eller produkten på de villkor som vi anger.
I Would kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part utöver vårt underbiträde MailChimp som vi använder för nyhetsbreven. Endast när vi är skyldiga enligt lag eller myndighetsbeslut, eller när vi har ditt samtycke, lämnar I Would ut personuppgifter till tredje part.
Om och när I Would delar dina personuppgifter med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig, gäller den organisationens integritetspolicy.

Marknadsföring

I Would hanterar e-postadresser för direktmarknadsföring av våra produkter. Uppgifterna hanteras med anledning av I Woulds legitima intresse av att upprätthålla affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade som en affärskontakt.

Nyhetsbrev

De personuppgifter vi samlar in om dig är din e-postadress, och den kommer inte att användas för några andra ändamål än våra nyhetsutskick. Du kan när som helst avregistrera dig via en avregistreringslänk i nyhetsbreven.

Utveckling och förbättring av I Woulds produkter

I Would hanterar korrespondens och respons för våra produkter. Vi hanterar uppgifterna utifrån vårt legitima intresse av att kunna utveckla och förbättra våra produkter, samt för kvalitets- och miljöarbete.

Dina rättigheter

Du har enligt lag rätt att kostnadsfritt efterfråga ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. En sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig för att undvika obehörig åtkomst av personuppgifter. Vi kan komma att efterfråga ytterligare information från dig om det krävs för att kunna bekräfta din identitet och säkerställa att det är du och inte någon annan som försöker få tillgång till eller kontroll över dina personuppgifter.
Du har även rätt att begära att I Would rättar, blockerar eller i vissa fall raderar dina personuppgifter. I de fall där I Would är skyldig enligt lag att fortsätta lagring av personuppgifterna kan dina uppgifter endast blockeras.
Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev eller utskick av direktmarknadsföring. Detta gör du via avregistreringslänken i utskicket eller genom att kontakta I Would. Vi kommer därmed att sluta hantera dina personuppgifter för detta ändamål.
I Would kommer att besvara din begäran utan onödigt dröjsmål och normalt inom en månad. Om vi behöver ytterligare tid eller om vi av någon anledning inte kan tillmötesgå din begäran kommer vi att informera dig om detta. Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kan I Would välja att inte tillmötesgå begäran.
Du hittar kontaktuppgifter till I Would i början av dokumentet om du vill göra dina rättigheter gällande.

Klagomål

Om du anser att dina personuppgifter hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). På deras webbplats finner du information om hur du går tillväga.

Kakor

En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Dessa används på de flesta webbplatser och i huvudsak för att webbplatsen ska fungera normalt.
På vår webbplats använder vi framförallt kakor för användarupplevelsen. Dessa är sessionskakor och sparar ingen information om dig som besökare, och raderas automatiskt när du lämnar vår webbplats.
Vi har även två kakor kopplade till Google Analytics. De används för att samla in anonym besöksstatistik.

Så undviker du kakor

Du kan stänga av användningen av kakor helt eller delvis i din webbläsares säkerhetsinställningar. Där kan du även radera tidigare lagrade kakor. Om du blockerar kakor är det möjligt att vissa av webbplatsens funktioner inte kommer att fungera.